There are multiple definitions - click on the translation that matches your context.

stosunek agencyjny/agencji

rzeczownik

full

agency

noun

Comparative law notes

Poland

OPINION OF ADVOCATE GENERAL MENGOZZI delivered on 13 March 2008 Case C‑279/06 27. The referring court submits two questions which appear to postulate opposite situations. The first, which subdivides into four parts ((a) to (d)), is raised to cover the case in which the contractual relationship at issue in the main proceedings is classifiable as an agency relationship between the principal and his intermediary. The second, which subdivides into three parts ((a) to (c)), is submitted to cover the case in which that contractual relationship is to be regarded as a relationship between two independent undertakings and consists, in essence, in ascertaining the interpretation of Article 85 of the Treaty and of Regulation No 1984/83 in the light of the facts of the case in the main proceedings. 27. Sąd krajowy zadaje dwa pytania, które zdają się przyjmować za punkt wyjścia przeciwstawne sytuacje. Pytanie pierwsze, które dzieli się na cztery podpunkty [lit. a)-d)], opiera się na założeniu, że stosunek umowny będący przedmiotem sprawy przed sądem krajowym może zostać uznany za umowę agencyjną między dającym zlecenie a jego agentem(6). Pytanie drugie, które dzieli się na trzy podpunkty [lit. a)-c)], opiera się na założeniu, że ten stosunek umowny należy rozumieć jako stosunek dwóch niezależnych przedsiębiorstw i zasadniczo zmierza ono do ustalenia wykładni art. 85 traktatu i rozporządzenia nr 1984/83 w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy przed sądem krajowym 60. In my opinion, the answer to the questions set out in point 58 of this Opinion depends on the classification of the contract at issue in the main proceedings, according to whether it results in recognition of the existence of a genuine agency relationship between the parties to the main proceedings or of a contractual relationship between two independent undertakings (distribution contract), hypotheses which must be considered in turn below. 60. Moim zdaniem odpowiedź na pytania przedstawione w pkt 58 niniejszej opinii uzależniona jest od sposobu zakwalifikowania spornej umowy w sprawie przed sądem krajowym, które doprowadzi do stwierdzenia, czy między stronami przed sądem krajowym występuje prawdziwy stosunek agencyjny czy też stosunek umowny między dwoma niezależnymi przedsiębiorstwami (umowa dystrybucyjna). Obie te hipotezy należy dalej dokładnie zbadać. 61. While Regulation No 1984/83 formally applies to vertical distribution and resale agreements concluded between two independent undertakings, the Court has held that the block exemption provided for in Articles 10 to 13 of Regulation No 1984/83 was also capable of applying in the context of an agency relationship between a supplier of motor-vehicle and other fuels and service‑station operators. 61. Chociaż rozporządzenie nr 1984/83 stosuje się, formalnie rzecz biorąc, do porozumień wertykalnych w sprawie dystrybucji i odsprzedaży zawartych między dwoma niezależnymi przedsiębiorstwami, Trybunał uznał, że wyłączenie grupowe przewidziane w art. 10-13 rozporządzenia nr 1984/83 również może zostać zastosowane do stosunku agencyjnego między dostawcą paliw silnikowych i olejów napędowych i prowadzącymi stacje paliw

Definitions of agency

English

the legal relationship between two parties by which one party, the agent, is authorised to perform certain acts on behalf of the other party, the principal

The Appellant claims the agency was established by an agreement between the principal and the employee.