dobra niematerialne

rzeczownik

full

intangible goods