alokacja dochodów

rzeczownik

full

income allocation