Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

egennavn

full

Act relating to a legal deposit obligation in respect of publicly available documents