Byggjekostnadsindeks for bustader

egennavn

full

Construction cost index for residential buildings